HEM

OM ASCOM

Ascom är en internationell leverantör av lösningar med omfattande kunskap om uppgiftskritisk kommunikation. Företaget koncentrerar sig på nyckelområdena trådlösa lösningar (företagens kommunikationslösningar med högt värde) och nätverkstester (marknadsledande globalt inom testnings- och optimeringslösningar för mobila nätverk). Företaget har sitt huvudkontor i Schweiz, dotterbolag i sjutton länder och cirka 1 900 anställda världen över.

VIKTIG JURIDISK INFORMATION

Personer som får tillgång till information på webbplatsen som tillhör Ascom Holding AG eller något av de andra företagen inom Ascom Group (hädanefter kallat "Ascoms webbplats") godkänner följande villkor:

Publicerad information och uttryckta åsikter tillhandahålls av Ascom enbart för att användas för personligt bruk och i informationssyfte och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Ascom lämnar inga garantier (varken uttryckliga eller underförstådda) att informationen och de åsikter som uttrycks på Ascoms webbplats är korrekta, fullständiga eller uppdaterade. Framförallt – inget som beskrivs på Ascoms webbsite är att betrakta som råd av ekonomisk, juridisk eller skattemässig natur eller av någon annan form. All information från tredje part som publiceras på Ascoms webbplats har inte godkänts av Ascom och kan skilja sig från Ascoms åsikter.

Ingen information publicerad på Ascoms webbplats utgör en uppmaning till, erbjudande eller rekommendation att köpa några produkter, för att utföra någon transaktion eller ingå någon rättsakt av något slag.

Ascom frånsäger sig allt ansvar, utan begränsningar, för eventuell förlust eller skada av något slag, inklusive direkta skador, indirekta skador eller följdskador, som kan uppstå till följd av användning av eller tillgång till Ascoms webbplats eller länkar till webbplatser tillhörande tredje part.

Vissa länkar på Ascoms webbplats leder till webbplatser tillhörande tredje part. Ascom frånsäger sig allt ansvar beträffande hur korrekt, fullständigt eller lagligt innehållet på tredje parts webbplatser är.

Allt innehåll på Ascoms webbplats är upphovsrättsligt skyddat med ensamrätt.  Ascom innehar all äganderätt till innehållet. Villkoren för användning av Ascoms webbplats får anses vara godkända om en användare laddar ner eller på annat sätt kopierar innehåll från Ascoms webbplats.

SEKRETESSPOLICY

Dataskydd och datasäkerhet är högprioriterade områden för Ascom Group. Denna sekretesspolicy förklarar vilken slags information som samlas in under ditt besök på Ascoms webbplats och hur denna information används. Denna sekretesspolicy gäller inte webbplatser för företag som inte tillhör Ascom Group även om de är kopplade via en länk till denna eller någon annan webbplats tillhörig Ascom Group.

Användning av (cookies) för automatisk informationsinsamling

Ascom använder cookies i enlighet med gällande lagstiftning för att spåra besökares preferenser i syfte att använda denna information för förbättringar av Ascoms webbplats.

cookies är små datafiler med information om tidigare besök på Ascoms webbplats. cookies sparas på hårddisken på din dator och i din webbläsare.

Ascom analyserar besöken på Ascoms webbplats i syfte att bättre förstå våra kunders behov och med utgångspunkt från denna kunskap kontinuerligt förbättra vår nätbaserade plattform. Av detta skäl sparas som standard besökarnas IP-adresser för internetåtkomst. IP-adressen är inte kopplad till en specifik person. Dessa anonyma, aggregerade data utvärderas enbart i statistiksyfte. För felanalys sparas data från enskilda individers användning av Ascoms webbplats. Denna information används uteslutande för att åtgärda fel och raderas efter att felet har avhjälpts.

Personuppgifter som samlas in under ett besök på Ascoms webbplats hanteras uteslutande i enlighet med gällande nationell lagstiftning för det land i vilket respektive enhet har sitt huvudsäte.

Kundens beslut

Du kan ställa in din webbläsare så att den antingen accepterar våra cookies eller använda vår webbplats utan cookiesfunktionen. Observera att det senare alternativet kan begränsa användningen av Ascoms webbplats och att det därför kan hända att du inte får tillgång till alla funktioner.  

Insamling och hantering av extra personuppgifter

Vidare sparar Ascom endast dina personuppgifter om du tillhandahåller dem på frivillig basis (t.ex. under en registrering eller jobbansökan online).

Om du begär information om produkter och tjänster via Ascoms webbplats ombeds du uppge personuppgifter. Till exempel måste du registrera dig hos oss om du vill få tillgång till information begränsad till slutna användargrupper (extranät). När du registrerar dig begär Ascom att du uppger ditt namn och din kontaktinformation och därefter får du ett användarnamn och lösenord som du behöver för att kunna logga in vid framtida besök. Ascom kan besluta sig för att använda sig av din kontoinformation och dina surfningspreferenser för att via telefon, post eller e-post erbjuda dig produkter och tjänster.

Vad gäller jobbansökningar förbinder Ascom sig att använda personuppgifter endast i rekryteringssyfte. Genom att skicka uppgifterna till Ascom godkänner den sökande att Ascom får spara och hantera dessa uppgifter. Om en sökande inte får anställning hos Ascom raderas uppgifterna efteråt. Den sökande får ingen information om att dennes uppgifter har raderats.

Användning och hantering av personuppgifter

Vi samlar inte in eller använder personuppgifter i något annat syfte än det som anges i denna sekretesspolicy. Ascom samlar inte in information om besökare från andra källor såsom offentliga register, myndigheter eller privata organisationer. Vi lämnar inte ut några uppgifter till myndigheter såvida detta inte krävs enligt lag.

Säkerhet

Vi har vidtagit omfattande tekniska och driftsmässiga säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter som lagras hos oss mot obehörig åtkomst och missbruk. Våra säkerhetsrutiner granskas regelbundet och anpassas för att följa den tekniska utvecklingen.

Alla medarbetare med tillgång till personuppgifter är enligt lag och avtal skyldiga att följa vår sekretesspolicy.

Informationsfrihet

På skriftlig begäran informerar Ascom dig om vilka personuppgifter som finns lagrade om dig (t.ex. namn, adress).

Kontakt

Skulle du vilja korrigera eller radera några uppgifter eller om du har några andra frågor eller förslag beträffande personuppgiftsskydd kan du kontakta vår webbmaster: webmaster@ascom.com.